top of page

Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing

Zaměstnavatel: TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, 738 01, IČ: 60793716

 

S odkazem na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), vzniká povinným subjektům uvedeným v § 8 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zaměstnavatel") povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů, který je určen k oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo mělo dojít u zaměstnavatele. 

 Zákon o ochraně oznamovatelů je účinný od 1.8.2023.

1. Osoba oprávněná podat oznámení - Oznamovatel

Osoba, která u zaměstnavatele vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů nebo osoba, která byla nebo je v souvislosti výkonem práce nebo jiné výdělečné činnosti v kontaktu se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Zaměstnavatel přijímá oznámení pouze od svých zaměstnanců, osob vykonávajících dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž. Oznamovatelem může být také osoba, která se o uvedenou práci nebo obdobou činnosti uchází nebo ucházela.

2. Poučení oznamovatele

Oznamovatel má mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámení o porušení je pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

Dle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

3. Protiprávní jednání

Oznamovatel má právo oznámit protiprávní jednání, ke kterému došlo u zaměstnavatele a které

 1. má znaky trestného činu,

 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 • daně z příjmů právnických osob,

 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 • ochrany spotřebitele,

 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 • ochrany životního prostředí,

 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

4. Ochrana oznamovatele

Do vnitřního oznamovacího systému je umožněn přístup pouze příslušné osobě, která má povinnost chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamovatele nesmí být sdělena bez jeho písemného souhlasu nikomu dalšímu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů a i v tomto případě o tom musí oznamovatele předem vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Povinnost zachovávat identitu se vztahuje i na další informace, z nichž je možné určit identitu oznamovatele.

Ochrana oznamovatele spočívá také v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším osobám (např. osobě oznamovateli blízké, která mu poskytla pomoc při zjišťování informací, apod.) včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně. Odvetným opatřením je např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, apod.

5.  Způsob a náležitosti oznámení

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak je uvedeno v bodu 3.

Na anonymně podaná oznámení se však nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů. Pokud dodatečně vyjde najevo totožnost oznamovatele, uplatní se vůči němu všechna relevantní ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba

Oznámení se podává zaměstnavatelem určené příslušné osobě. 

Příslušnou osobou u zaměstnavatele je Bc. Michal Rylko.

Spojení:

Příslušná osoba: Bc. Michal Rylko

Adresa:
17. listopadu 910

Frýdek-Místek

738 01


Telefonní číslo: 558 443 209
Email:  whistleblowing@tsfm.cz

 

 

Způsoby oznámení

Oznámení lze učinit ústně nebo písemně (poštou nebo emailem). Požádá-li o to oznamovatel, umožní mu příslušná osoba podat oznámení také osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od požádání.

Písemné oznámení je nutné zaslat pouze do rukou příslušné osoby. V zalepené obálce s označením „WHISTLEBLOWING – NEOTEVÍRAT“, nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Oznámení lze učinit také ústně prostřednictvím výše uvedené telefonní linky (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam).

Osobně po předchozí telefonické nebo písemné domluvě. O osobním oznámení se sepisuje protokol. Z takto učiněného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, učiněn zvukový nebo obrazový záznam.

Ministerstvo spravedlnosti

Oznamovatel má dále možnost své oznámení podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Zabezpečený formulář pro učinění oznámení a bližší informace na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

6. Vyřízení oznámení

Přijetí oznámení bude oznamovateli potvrzeno do 7 dnů od doručení. Pokud se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, příslušná osoba o tomto bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a písemně o tom vyrozumět oznamovatele. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití a nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

O přijatém opatření zaměstnavatel vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

7. Ostatní informace

Podrobnější informace o podání oznámení a o zákonné úpravě naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://oznamovatel.justice.cz/pravni-uprava-a-metodicke-doporuceni/

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page