top of page

Politika kvality, EMS a BOZP a EnMS

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png

Společnost TS a.s. při podnikatelské činnosti vychází z:

Mise: Naše služby ≈ Vaše pohoda.

Vize: Na konci plánovaného období roku 2022 chceme být odborným odpovědně pečujícím správcem části majetku Statutárního města Frýdku-Místku, zejména jeho:

 • pozemních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství,

 • veřejné i neveřejné zeleně,

 • veřejných pohřebišť,

 • městského mobiliáře, veřejných sportovišť a dětských hřišť,

 • bytového a nebytového fondu, který bude v úzké spolupráci s vedením města naplňovat v uvedených oblastech potřeby občanů města a široké veřejnosti tak, aby to co nejvíce přispívalo k naplňování vize jediného akcionáře, že Frýdek-Místek je příjemné místo k žití i podnikání.

 

Firemních hodnot:

 • odpovědnost a důvěryhodnost,

 • odbornost,

 • ekologie,

 • kvalita,

 • pružnost a vstřícnost.

Pro zabezpečení funkčnosti systému managementu kvality, EMS, BOZP a EnMS se představenstvo akciové společnosti zavazuje:

 • zabezpečit potřebné finanční, materiální, personální a organizační zdroje,

 • poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a vzdělávání všech zaměstnanců, aby tito byli schopni plnit požadavky této politiky,

 • všechny významné obchodní partnery seznamovat s politikou společnosti,

 • neustále udržovat vysokou úroveň kvality, která bude zajišťovat firmě významné postavení na trhu.

V oblasti kvality

Společnost bude především usilovat:

a) o zvýšení hospodárnosti, účelnosti a efektivity vynaložení veřejných prostředků inkasovaných od SMFM (jediného vlastníka společnosti) za služby TS a.s.; toho společnost bude dosahovat zejména zvýšením množství a kvality poskytovaných služeb při udržení konkurenceschopnosti cen TS a.s.,

b) pružnou a vysoce odbornou reakcí na požadavky jediného akcionáře a maximální vstřícností k potřebám veřejnosti o prohlubování důvěry vlastníka ke svému odpovědně pečujícímu správci o jeho pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství, o jeho veřejnou i neveřejnou zeleň, o jeho veřejná pohřebiště, o jeho městský mobiliář, veřejná sportoviště a dětská hřiště a o jeho bytový a nebytový fond,

c) zvyšováním kvality poskytovaných služeb a neustále se zlepšující komunikací se zástupci vlastníka a občany města o vysoké renomé společnosti u nich a tím minimalizovat důvody nastavení jiného systému řízení a kontroly společnosti ze strany akcionáře a s tím související možnost jeho odstoupení od systému IN HOUSE zadávání veřejných zakázek.

Cílem veškerých současných, ale i budoucích, aktivit společnosti, strategických kroků a plánů je a bude maximálně uspokojovat požadavky jediného akcionáře a občanů statutárního města Frýdek-Místek při dosahování co nejnižší úrovně vad.

V oblasti EMS

Při své činnosti se společnost snaží minimálně zasahovat do životního prostředí a naopak usiluje o jeho zlepšování kvalitní výsadbou a úpravou zeleně. Zavazuje se, že bude dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany přírody. Bude usilovat o neustále se snižující materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií, postupně obnovovat strojový park v závislosti na stupni jeho opotřebení za účelem zvyšování kvality, zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracovat na řešení otázek ochrany životního prostředí v místech, kde se nacházejí technologie společnosti. Při plnění pracovních úkolů se bude snažit postupovat tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Těchto zásad společnost hodlá dosáhnout především:

 • prevenčním přístupem k veškeré problematice životního prostředí zabránit jeho znečišťování,

 • zvyšováním povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí,

 • pravidelným informováním zaměstnanců o vlivech jejich činností na oblast životního prostředí,

 • důslednou kontrolou hospodaření se surovinami, materiály a energiemi.

V oblasti BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je nedílnou součástí veškerých aktivit společnosti TS a.s. a má nejvyšší dosažitelnou prioritu.

Snahou je a bude chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců pravidelným vzděláváním, projednáváním s pracovníky, odstraňováním nebezpečí, přezkoumáváním možných rizik na pracovištích a tato rizika minimalizovat. Společnost bude cíleně uplatňovat nové pracovní postupy a zavádět stroje a přístroje s nejvyšší možnou ochranou zdraví zaměstnanců, aktivně vést zaměstnance k odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví spolupracovníků. Pravidelnou kontrolní činností se bude snažit nacházet optimální řešení na všech stupních zavedených procesů zaměřených na prevenci předcházení úrazů, poškození zdraví a nemocí.

Především v této oblasti očekává vedení společnosti od zaměstnanců:

 • dodržování interních předpisů, zákonů, nařízení, vyhlášek a norem,

 • odpovědný osobní přístup k plnění pracovních povinností,

 • aktivní zlepšování procesů formou podávání návrhů vedení společnosti.

Tohoto chce TS a.s. dosáhnout společným úsilím a aktivním zapojením všech zaměstnanců, vést je k loajálnosti ke společnosti a budovat týmového ducha.

V oblasti EnMS

Při své činnosti se společnost snaží o efektivní hospodaření s energií. Zavazuje se, že bude dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem hospodaření s energií. Bude usilovat o neustále se snižující energetickou náročnost provozovaných technologií a energetickou náročnost budov. Při plnění pracovních úkolů se bude snažit postupovat tak, aby žádná z aktivit společnosti nevykazovala nepřiměřený nárůst spotřeby energií.

Těchto zásad společnost hodlá dosáhnout především:

 • prevenčním přístupem k veškeré problematice hospodaření s energií,

 • zvyšováním povědomí zaměstnanců o hospodaření s energií,

 • pravidelným informováním zaměstnanců o vlivech jejich činností na spotřebu energií,

 • zajišťováním dostupnosti informací a zdrojů potřebných pro dosažení cílů
  a energetických cílových hodnot,

 • podporou pořizování energeticky úsporných výrobků a služeb,

 • důslednou kontrolou hospodaření s energiemi.

Obsah politiky QMS, EMS, BOZP a EnMS vychází z jasně stanovené koncepce představenstvem schváleného strategického plánu dalšího rozvoje společnosti TS a.s.
na jehož každodenním konci je maximální spokojenost občana statutárního města
Frýdek-Místek a zákazníka při plnohodnotném naplňování firemního sloganu:

„NAŠE SLUŽBY ≈ VAŠE POHODA“

 

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page