top of page

Politika kvality, EMS a BOZP a EnMS

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png

Společnost TS a.s. při podnikatelské činnosti vychází z mise: Naše služby ≈ Vaše pohoda.

Základním posláním společnosti TS a.s.  je uspokojování potřeb jediného akcionáře při správě, údržbě, opravách a budování jeho majetku v oblastech:

 

 • pozemních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství,

 • veřejné i neveřejné zeleně,

 • veřejných pohřebišť,

 • městského mobiliáře, veřejných sportovišť a dětských hřišť,

 • bytového a nebytového fondu,

 • veřejného osvětlení

 

která bude v úzké spolupráci s vedením města naplňovat v uvedených oblastech potřeby občanů města a široké veřejnosti tak, aby to co nejvíce přispívalo k naplňování vize jediného akcionáře statutárního města Frýdek-Místek (SMFM).

 

Firemní hodnoty:

Klademe důraz na dosažení stability a zlepšování kvality našich služeb a stavebních prací procesně orientovaným systémem kvality ve všech našich procesech. Vytváříme systém kvality a jeho zlepšování tak, aby probíhalo jako trvalý proces, klademe důraz na kontinuální zlepšování všech procesů řízení, zvyšování úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských zdrojů, zvyšujeme odpovědnost za vytvoření podmínek pro další rozvoj naší společnosti, zvyšujeme vnitropodnikovou kulturu, kterou závazně stanovujeme postoj ke kvalitě všech činností vykonávaných ve prospěch zákazníků, vč. odpovědnosti vůči BOZP, životnímu prostředí a hospodaření s energiemi.

V oblasti kvality

Společnost se zavazuje a bude usilovat:

 1. o zvýšení hospodárnosti, účelnosti a efektivity vynaložení veřejných prostředků inkasovaných od SMFM (jediného akcionáře společnosti) za služby a stavební práce jim realizované,

 2. o prohlubování důvěry vlastníka pružnou a vysoce odbornou reakcí na jeho požadavky a maximální vstřícností k potřebám veřejnosti,

 3. o zvyšování kvality poskytovaných služeb, neustále se zlepšující komunikací se zástupci vlastníka a občany města a o vysoké renomé společnosti za účelem udržení systému IN HOUSE zadávání veřejných zakázek,

 4. o dodržování platných ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem.

 

Cílem veškerých současných, ale i budoucích aktivit společnosti je a bude maximálně uspokojovat požadavky jediného akcionáře a občanů statutárního města Frýdek-Místek při dosahování co nejnižší úrovně vad.

V oblasti EMS

Při své činnosti se společnost snaží minimálně zasahovat do životního prostředí. Zavazuje se, že bude dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany přírody. Zavazuje se, že bude usilovat o neustále se snižující materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií, postupně obnovovat strojový park v závislosti na stupni jeho opotřebení za účelem zvyšování kvality, zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracovat na řešení otázek ochrany životního prostředí v místech, kde se nacházejí technologie společnosti. Při plnění pracovních úkolů se bude snažit postupovat tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

V oblasti BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je nedílnou součástí veškerých aktivit společnosti TS a.s. a má nejvyšší dosažitelnou prioritu.

Společnost se zavazuje chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců pravidelným vzděláváním, projednáváním s pracovníky, odstraňováním nebezpečí, přezkoumáváním možných rizik na pracovištích a tato rizika minimalizovat. Společnost bude cíleně uplatňovat nové pracovní postupy a zavádět stroje a přístroje s nejvyšší možnou ochranou zdraví zaměstnanců, aktivně vést zaměstnance k odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví spolupracovníků. Pravidelnou kontrolní činností se bude snažit nacházet optimální řešení na všech stupních zavedených procesů zaměřených na prevenci předcházení úrazů, poškození zdraví a nemocí.

Zavazuje se:

 1. dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem BOZP,

 2. k neustálému zlepšování systému managementu BOZP

 3. projednávat otázky BOZP se zástupci zaměstnanců (ZO OS UNIOS TS a.s.).

 

V oblasti EnMS

 

Zavazuje se a bude usilovat:

 1. o efektivní hospodaření s energií při veškerých vykonávaných činnostech,

 2. o dodržování platných ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem hospodaření s energií,

 3. o zajištění a dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosahování cílů a energetických cílových hodnot,

 4. o neustále se snižující energetickou náročnost provozovaných technologií a energetickou náročnost budov,

 5. o vybudování vlastního zdroje energie a využití vyrobené energie při činnosti společnosti,

 6. aby žádná z aktivit společnosti nevykazovala nepřiměřený nárůst spotřeby energií,

 7. o podporu návrhu činností, které zvažují zlepšování energetické hospodárnosti.

 

 

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page