top of page

Dispečink

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png

Dispečink veřejného osvětlení

TS a.s. má vybudován dispečink s radiomodemem s centrálním ovládáním veřejného osvětlení (VO), kontrolou provozu části světelného signalizačního zařízení (SSZ), VO, parkovacích automatů (PA) a se stálou službou k zajištění bezpečného provozu el. zařízení, k operativnímu odstranění poruch a havárií a tím zajištění bezpečného silničního provozu.

Předností je rovněž návaznost na činnost dalších provozů TS a.s. a tím zajištění vysoké operativnosti při řešení situací vzniklých při běžném provozu na zařízeních VO, SSZ, místního rozhlasu (MR), PA, kamerového dohledového systému (KDS), radiomodemů (RM) a regulátorů napětí.

Vybavení dispečinku umožňuje:

  • spínání celého systému z jednoho místa a to třemi způsoby: kaskádou, radiovou sítí nebo jejich kombinací,

  • automatické přepnutí napájecí trafostanice při výpadku napájení dispečinku na druhou trafostanici a tím zajištění nepřerušeného provozu,

  • automatický příjem a evidenci hlášení napadení a poruchových stavů,

  • řízení vybraných křižovatek se světelnou signalizací pomocí kamer,

  • monitorování stavu a funkčnosti světelné signalizace a to v tabulkovém i v grafickém provedení se záznamem událostí,

  • u rozvaděčů veřejného osvětlení s radiomodemovou stanicí lze dálkově spínat a vypínat stykače, sledovat napájení, monitorovat servisní zásahy obsluhy, kontrolovat průběh regulace napětí, provádět odečty okamžitých stavů příkonů atd.,

  • sledování aktuálních teplot a vlhkosti ve městě.

Pasportizační pracoviště

Umožňuje vedení pasportu zařízení VO, SSZ, PA, MR, RM, kamerového dohledového systému a veškerých zařízení na VO připojených nebo na stožárech VO zavěšených.
Pasportizační pracoviště rovněž zpracovává rozvojové studie připravovaných akcí, podílí se na přípravě projektů investičních akcí.

Veškeré poruchy, poškození, havárie na zařízení VO se hlásí na dispečink TS a.s. Pohotovostní službu zajišťuje provoz Veřejné osvětlení, jehož pracovníci v případě nutnosti vyjíždějí na místo a provádí nezbytná opatření k obnovení provozu VO.

Kromě elektrických veličin je rovněž digitálně sledována teplota vzduchu i vozovky. Tyto informace slouží spolu s dalšími regionálními předpověďmi počasí, které obsluha dispečinku zajišťuje z teletextu, Internetu, ze zdrojů zabezpečení letového provozu v Mošnově a ze serveru ČHMÚ Ostrava-Poruba, ostatním provozům ke kvalitnějšímu plánování každodenní práce.

Provoz dispečinku je řízen podle „Dispečerského řádu pro dispečink veřejného osvětlení TS a.s." Dispečink řídí a reguluje provoz veřejného a slavnostního osvětlení, sleduje provoz světelně signalizačních zařízení, parkovacích automatů, městského kamerového systému a využívá centrálu pro nastavení tras vozidlům s právem přednosti v jízdě. Přijímá hlášení občanů o zjištěných nedostatcích na jednotlivých zařízeních a zajišťuje jejich okamžité odstranění kontaktováním zodpovědných pracovníků. Vzhledem k náplni a objemu práce je provoz dispečinku nepřetržitý. Jeho součástí je pasportizace jednotlivých zařízení a vyjádření k jednotlivým sítím ve správě TS a.s.


Kontaktní osoba:

Olga Nytrová, 731 196 566, <a href="mailto:olga.nytrova@tsfm.cz" title="olga.nytrova@

Image-empty-state.png
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page