top of page

TS a.s. slaví 25. narozeniny – závěr

8. 10. 2020

V letošním roce slaví technické služby 25 let od založení akciové společnosti. V předešlých šesti článcích jsme vám představili jejich historii, důležité mezníky i fungování současných pěti provozů.

Jak jste se již dočetli, TS a.s. realizuje služby pro statutární město Frýdek-Místek v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, správy a údržby městské zeleně, správy, údržby a výstavby místních komunikací, správy a údržby městského mobiliáře, opravy městského bytového a nebytového fondu, provozuje také pohřební službu Pietas a spravuje smuteční obřadní síň na Nových Dvorech ve Frýdku. TS a.s. pro statutární město Frýdek-Místek provozuje také hrobovou matriku a zajišťuje správu a komplexní údržbu veřejných pohřebišť.

Významným mezníkem v historii společnosti se stal rok 2014, kdy jediný akcionář Statutární město Frýdek-Místek začalo využívat potenciálu své vlastní firmy formou IN HOUSE zadávání veřejných zakázek. Od tohoto roku se začal významně navyšovat podíl zakázkové náplně. Do tohoto roku činily celkové tržby mezi 130 až 140 mil. Kč, od roku 2014 neklesly pod 150 mil. Kč, přičemž v letech 2018 a 2019 společnost poprvé v historii přesáhla celkových tržeb za prováděné služby částku ve výši 200 mil. Kč. S tím souvisela také potřeba postupného navyšování počtu zaměstnanců. Stabilní počet kolem 160 zaměstnanců se postupně navyšoval, až v roce 2019 dosáhl historického maxima 223 zaměstnanců v přepočtených stavech. Představenstvo společnosti i za těchto okolností však neustále klade důraz na růst produktivity práce z přidané hodnoty. To se prozatímně daří, protože každoročně je zaznamenáván její nárůst. Ani v jednom roce nebyl registrován pokles. Zatímco v roce 2010 činil tento ukazatel hodnotu ve výši 477,1 tis. Kč na zaměstnance, v loňském roce to již bylo 584,8 tis. Kč, což ve sledovaném dlouhodobém měřítku činí nárůst ve výši 22,62 %. Příznivý hospodářský vývoj posledních let dokládají i zisky firmy před zdaněním, které činí od roku 2010 částku ve výši 62,8 mil. Kč a jen od roku 2014 neklesl roční provozní hospodářský výsledek pod 6 mil. Kč.

Zvyšující se nároky jediného akcionáře ruku v ruce nutí představenstvo k rozsáhlým investicím. Jedná se nejen o obnovu infrastruktury společnosti, ale především o pořízení nového strojového a vozového parku, včetně jejího postupného obměňování. Korporace od roku 2010 investovala v těchto oblastech celkem 126,5 mil. Kč, přičemž od roku 2014 to byla částka ve výši 90,5 mil. Kč. Firma v současné době disponuje 86 vozy (včetně speciálních vozidel jako jsou například zametací stroje, kropící vozy, kolové nakládače apod.), a také 110 větších strojů a mechanismů (například 2 finišery, 4 válce, 2 štěpkovače, 10 traktorových sekaček a další. Od roku 2015 každá z těchto skupin byla zhruba z poloviny obměněna novou technikou. Všechny tyto investice společnost hradí ze svých finančních zdrojů, nečerpá žádné dotace od jediného akcionáře a nemá žádné pohledávky, ani uzavřené úvěry nebo leasingové smlouvy.

Vyjma roku 2012 a 2013 (ve veřejné správě doznívaly následky světové hospodářské krize), kdy společnost neodvedla svému jedinému akcionáři žádné dividendy, činila celková částka dividend od roku 2010 ve výši 23,26 mil, Kč. Jen od roku 2014 do roku loňského to bylo celkem 19,5 mil. Kč.

V oblasti řízení lidských zdrojů je kladen důraz na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a vytváření dobrých pracovních podmínek pro ně. Jednou z hlavních priorit ve společnosti je bezpečnost práce a ochrana zdraví. Vedení společnosti usiluje o maximální využití výrobních kapacit a neustálé hledání úspor především v oblasti snižování spotřeby materiálových vstupů. TS a.s. je bez jediné neshody již od roku 2004 každoročně úspěšně auditována certifikační společností podle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45 00118001. Od roku 2016 nově také certifikováni i podle normy ISO 50001.

„Rád bych u příležitosti tohoto výročí poděkoval našim zaměstnancům za každodenní podíl na plnění stanovených cílů a rozvoji společnosti a popřál jim především pevné zdraví a životní pohodu,“ poděkoval předseda představenstva Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page