top of page

Revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova

26. 5. 2020

Statutární město Frýdek-Místek pokračuje v regeneraci veřejných ploch na sídlištích. Ve stále větší míře do tohoto procesu zapojuje i veřejnost. Ta má možnost vyjádřit se kladně či záporně k navrhovaným úpravám, takže sama může ovlivnit, jakou bude mít plocha před jejich domem podobu a využití. Dotazníková akce se konala také na sídlišti Kolaříkova, kde se rozhodovalo o podobě vnitrobloku. Zapojilo se do ní 89 % oslovených místních obyvatel. Na základě jejich vyjádření bude staré asfaltové hřiště nahrazeno novým dětským hřištěm s umělým povrchem a realizovány budou i sadové úpravy a doplněn bude i městský mobiliář.

Revitalizace bude zahrnovat řešení pěších tras, z nichž dominantní bude směr od ulice Kolaříkova do nároží ulic Fibichova a Vrchlického. Na tuto hlavní osu se napojí další větve propojující zbylé části vnitrobloku. Při křížení hlavní trasy s vedlejšími bude situováno dětské hřiště. Realizace této akce byla zahájena 18. května, práce budou dokončeny 8. října.

„Naši zaměstnanci 18. května nejprve začali s odstraněním starého mobiliáře, zlikvidovány byly staré sušáky na prádlo, lavičky, pískoviště, prolézačky, také streetballové koše a ochranná síť na sportovišti. Pak jsme oplotili stávající asfaltovou plochu a tím nám vzniklo ohrazené staveniště. V současnosti v tomto prostoru provádíme zemní práce, které zahrnují likvidaci litého asfaltu včetně podkladních vrstev. Vybourané hmoty a stavební suť odvážíme hned na Frýdeckou skládku a.s. Po odtěžení vrstev a odvozu vzniklého odpadu vytýčíme nové směry chodníků a umístění dětského hřiště a provedeme betonáž obrubníků“, popsal práce předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

V průběhu července zaměstnanci městských technických služeb nainstalují dětské prvky, položí dopadové plochy z lité pryže a postaví plot kolem celého dětského hřiště. Souběžně s těmito pracemi bude probíhat výstavba chodníků s asfaltovým povrchem. Na závěr této stavební akce budou vysázeny stromy, provedeny terénní úpravy a instalováno jedenáct nových laviček typu TS-2 a dva nové sušáky na prádlo.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page