Pasport

28. 2. 2021

Technické služby vedou v pasportech evidenci městského majetku


TS a.s. realizuje služby pro statutární město Frýdek-Místek v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, správy a údržby městské zeleně, správy, údržby a výstavby místních komunikací, správy a údržby městského mobiliáře, opravy městského bytového a nebytového fondu, provozuje také pohřební službu Pietas a spravuje smuteční obřadní síň na Nových Dvorech ve Frýdku. TS a.s. pro statutární město Frýdek-Místek provozuje také hrobovou matriku a zajišťuje správu a komplexní údržbu veřejných pohřebišť.

Od roku 2017 vedení společnosti začalo postupně zajišťovat některé nové činnosti. K tomu vyčlenění a odborně zdatní zaměstnanci mají v kompetenci výkon dozoru správce místních komunikací (MK) zahrnující dozor, ochranu a kontrolu silniční sítě místních komunikací, její prohlídky a kontroly. Jejich úkolem je také sestavení „Plánu celoplošných oprav místních komunikací“ a návrhu „Plánu kontrol MK“ včetně návrhu plánu „Výhledu oprav MK na další kalendářní rok“. Zároveň jsou stanovovány podmínky odborného správce místních komunikací třetím osobám k zásahům do místních komunikací, k zásahům nebo k užívání silničních pozemků, včetně reklam na veřejném osvětlení, mostech nebo jiných objektech, které jsou součástí nebo příslušenstvím místních komunikací v rámci zvláštního užívání MK. Také jsou poskytována stanoviska odborného správce místních komunikací třetím osobám k jejich žádostem o zvláštní užívání MK a stanoviska odborného správce místních komunikací odborům magistrátu města Frýdek – Místek, k jejich žádostem o pronájmy ploch pro sportovní, kulturní, reklamní a stavební práce, které jsou následně povolovány ve zvláštním užívání MK.

Další rozsáhlou činností je vedení a aktualizace těchto čtyř pasportů:

· pasport místních a účelových komunikací včetně svislého dopravního značení

· pasport zeleně včetně silniční vegetace.

· pasport mobiliáře

· pasport dětských hřišť a sportovišť

Díky evidování hmotného majetku pasporty pomáhají především zaměstnancům magistrátu nejen získat přehled o rozsahu majetku města, ale i o jeho technickém stavu.

„V pasportu místních a účelových komunikací jsou evidovány městské komunikace v celkové délce 415 km včetně svislého dopravního značení. Druhou samostatnou velkou oblastí je pasport městské zeleně, jehož aktualizace byla po třech letech dokončena k 31.12.2020. V pasportu jsou evidovány plochy městské zeleně o rozloze celkem 224 hektarů, které jsou dále členěny na parkovou, sídlištní, hřbitovní a ostatní zeleň, udržované plochy trávníku v majetku města, záhony, keře a solitérní stromy. Přesné počty jsou uvedeny níže. Třetí oblastí patřící do pasportizace je městský mobiliář, který zahrnuje celkem 1 868 prvků, jedná se o lavičky, ploty, zábradlí, kryté zastávky, parkovací automaty, informační tabule, pítka atd. Čtvrtý pasport se týká certifikovaných a necertifikovaných dětských hřišť, sportovišť, fitness a workoutů, kde je evidováno 413 certifikovaných a 157 necertifikovaných dětských prvků. Kromě zmiňovaných pasportů je ještě na provoze Veřejné osvětlení veden samostatný pasport, v němž jsou zaznamenány potřebné informace k souboru zařízení veřejného osvětlení, například náklady na údržbu, délky kabelů a jejich průřezy včetně hodnoty příkonu, rovněž typy svítidel a stožárů i jejich životnost apod.,“ popsal předseda představenstva Jaromír Kohut.


window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png