Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací - fotografie č.: 1

Schůdnost a sjízdnost vozovek, chodníků a veřejných prostranství v zimním období je zajišťována odklízením sněhu plužením, posypem solí nebo inertními materiály. V době od 1. listopadu do 31. března má provoz každoročně zavedenou stálou dispečerskou službu.

Zimní údržba místních komunikací ve Frýdku-Místku, jeho místních částech a lokalitách je prováděna každoročně dle schváleného Plánu zimní údržby a´jeho harmonogramu, v němž je uvedeno rozčlenění komunikací dle důležitosti, jsou zde specifikována místa plužení, použití posypového materiálu. Celý plán zimní údržby je sestaven v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích a Vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Legislativně je stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci. Sjízdnost komunikace dle plánu odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhůtách. TS a.s. zajišťují zimní údržbu místních komunikací, tj. silnic (kromě hlavních silničních tahů, které udržuje Správa a údržba silnic), chodníků, veřejných prostranství, přechodů, čekáren a přechodových lávek.

Pořadí důležitosti komunikací a jejich seznam

V návaznosti na § 42 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na velikost Města Frýdku-Místku a na dopravní význam jeho místních komunikací se pro potřebu plánu zimní údržby rozdělují vozovky do čtyř pořadí důležitosti takto:

  • I. pořadí - rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace.
  • II. pořadí - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace.
  • III. pořadí - ostatní obslužné místní komunikace.
  • IV. pořadí - neudržované místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost správce upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým).

Chodníky jsou obdobně rozděleny do čtyř pořadí důležitosti, a to podle frekvence chodců a umístění úřadů, zdravotnických zařízení, školských zařízení, nádraží apod.

Dle stupně důležitosti se zároveň stanovuje rychlost zásahu, tedy lhůta, v níž mají být zmírněny závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a zajištěna sjízdnosti místních komunikací takto:

Pořadí důležitosti a lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

vozovky

Ia.

1 hod.

Ib.

4 hod.

II.

12 hod.

III.

po ošetření I. a II. pořadí, nejdéle pak do 48 hod.

IV.

neošetřují se

chodníky

I.

3 hod.

II.

18 hod.

III.

48 hod.

IV.

neošetřují se

TS a.s. zajišťují v zimním období dle vývoje počasí úpravu běžeckých stop na cyklostezce podél řeky Ostravice a kolem přehrady Olešná. Celkem se jedná o trať dlouhou 7,1 km.

Kontakt na dispečink zimní údržby: 558 443 213

Fotografie k článku:

Zimní údržba komunikací - fotografie č.: 2
Zimní údržba komunikací - fotografie č.: 3
Zimní údržba komunikací - fotografie č.: 4
Zimní údržba komunikací - fotografie č.: 5


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu