Politika kvality, EMS a BOZP a EnMS

Společnost TS a.s. při podnikatelské činnosti vychází z:


Mise: Naše služby pro Vaši pohodu.

Vize: Chceme být jedničkou ve správním území statutárního města Frýdku-Místku a bude-li to možné i regionu Frýdecko-Místecko v oblasti výstavby a údržby veřejného osvětlení, komunikací, zeleně, městského mobiliáře, pohřebnictví a korektním partnerem pro Vás.

Firemních hodnot:

 • spolehlivosti,
 • pružnosti,
 • kvality,
 • ekologie.

Pro zabezpečení funkčnosti systému managementu kvality, EMS a BOZP a EnMS se představenstvo akciové společnosti zavazuje:

 • zabezpečit potřebné finanční, materiální, personální a organizační zdroje,
 • poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a vzdělávání všech zaměstnanců, aby tito byli schopni plnit požadavky této politiky,
 • všechny významné obchodní partnery seznamovat s politikou společnosti,
 • neustále udržovat vysokou úroveň kvality, která bude zajišťovat firmě významné postavení na trhu.

V oblasti kvality
Společnost bude především usilovat:

a) na jedné straně o zvýšení hospodárnosti, účelnosti a efektivity vynaložení veřejných prostředků inkasovaných od SMFM (jediného vlastníka společnosti) za služby TS a.s.; toho společnost bude dosahovat zejména zvýšením množství a kvality poskytovaných služeb při udržení konkurenceschopnosti cen TS a.s.,

b) na druhé straně o udržení (bude-li to vzhledem k IN-HOUSE zadávání možné), případně o postupný (IN-HOUSE zadávání úměrný) pokles rozsahu vztahů se současnými nebo novými zákazníky z řad okolních obcí a ostatních osob; v této oblasti bude společnost poskytovat komplexní nabídku služeb, nicméně těmto zákazníkům budou, v návaznosti na IN-HOUSE zadávání, služby TS a.s. realizovány okrajově, vždy za účelem využití volných kapacit TS a.s. a tím zvýšení efektivnosti vynaložení veřejných prostředků (zdrojů TS přeneseně financovaných z veřejných prostředků).

Cílem veškerých současných, ale i budoucích, aktivit společnosti, strategických kroků a plánů je a bude maximálně uspokojovat požadavky zákazníků při dosahování co nejnižší úrovně vad.

V oblasti EMS
Při své činnosti se společnost snaží minimálně zasahovat do životního prostředí a naopak usiluje o jeho zlepšování kvalitní výsadbou a úpravou zeleně. Zavazuje se, že bude dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany přírody. Bude usilovat o neustále se snižující materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií, postupně obnovovat strojový park v závislosti na stupni jeho opotřebení za účelem zvyšování kvality, zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracovat na řešení otázek ochrany životního prostředí v místech, kde se nacházejí technologie společnosti. Při plnění pracovních úkolů se bude snažit postupovat tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Těchto zásad společnost hodlá dosáhnout především:

 • prevenčním přístupem k veškeré problematice životního prostředí zabránit jeho znečišťování,
 • zvyšováním povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí,
 • pravidelným informováním zaměstnanců o vlivech jejich činností na oblast životního prostředí,
 • důslednou kontrolou hospodaření se surovinami, materiály a energiemi.

V oblasti BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je nedílnou součástí veškerých aktivit společnosti TS a.s. a má nejvyšší dosažitelnou prioritu.

Snahou je a bude chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců pravidelným vzděláváním, přezkoumáváním možných rizik na pracovištích a tato rizika minimalizovat. Společnost bude cíleně uplatňovat nové pracovní postupy a zavádět stroje a přístroje s nejvyšší možnou ochranou zdraví zaměstnanců, aktivně vést zaměstnance k odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví spolupracovníků. Pravidelnou kontrolní činností se bude snažit nacházet optimální řešení ve všech stupních zavedených procesů zaměřených na prevenci předcházení úrazů a nemocí.

Především v této oblasti očekává vedení společnosti od zaměstnanců:

 • dodržování interních předpisů, zákonů, nařízení, vyhlášek a norem,
 • odpovědný osobní přístup k plnění pracovních povinností,
 • aktivní zlepšování procesů formou podávání návrhů vedení společnosti.

Tohoto chce TS a.s. dosáhnout společným úsilím a aktivním zapojením všech zaměstnanců, vést je k loajálnosti ke společnosti a budovat týmového ducha.

V oblasti EnMS
Při své činnosti se společnost snaží o efektivní hospodaření s energií. Zavazuje se, že bude dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem hospodaření s energií. Bude usilovat o neustále se snižující energetickou náročnost provozovaných technologií a energetickou náročnost budov. Při plnění pracovních úkolů se bude snažit postupovat tak, aby žádná z aktivit společnosti nevykazovala nepřiměřený nárůst spotřeby energií.

Těchto zásad společnost hodlá dosáhnout především:

 • prevenčním přístupem k veškeré problematice hospodaření s energií,
 • zvyšováním povědomí zaměstnanců o hospodaření s energií,
 • pravidelným informováním zaměstnanců o vlivech jejich činností na spotřebu energií,
 • důslednou kontrolou hospodaření s energiemi.

Obsah politiky QMS, EMS a BOZP a EnMS vychází z jasně stanovené koncepce představenstvem schváleného strategického plánu dalšího rozvoje společnosti TS a.s. na jehož každodenním konci je maximální spokojenost občana statutárního města Frýdek-Místek a zákazníka při plnohodnotném naplňování firemního sloganu:

„NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU“

Ve Frýdku-Místku dne: 22.11.2016

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstvaOficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu