Zimní práce ve veřejné zeleni finišují

06.04.2018
V posledních březnových dnech se prostřednictvím webových stránek TS a.s. někteří občané města obraceli na vedení společnosti s dotazy, připomínkami, ale i stížnostmi na provádění prací realizovaných zaměstnanci provozu Zeleň. K této problematice předseda představenstva předkládá následující vysvětlení.

Pracovníci technických služeb prováděli práce zadané odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Tyto činnosti (především kácení, ořezy, průklesty a následné frézování pařezů) byly z důvodu končícího období vegetačního klidu časově omezeny do 31. března. Vzhledem k nepříznivému počasí poslední práce budou dokončeny v prvním dubnovém týdnu. Jelikož tyto odborné zásahy do veřejné zeleně města jsou termínově vymezeny, bylo nutno je provést, i když povětrnostní podmínky mnohdy nebyly příliš nakloněny pro jejich výkon zejména v travnatých porostech, parcích, případně hůře dostupných místech v sídlištích. Bohužel některé požadované práce nelze v mnoha případech vykonat bez strojní techniky. Proto došlo především v průběhu března na několika místech na území statutárního města Frýdek-Místek k poškození těchto ploch.

„Jsme si plně vědomi, že k takovým problémům každoročně dochází, ale věřte, že je to vždy provedeno s nejvyšší odborností odpovědných zaměstnanců, a to i za předpokladu, že bude nutno v některých lokalitách následně provést na náklady TS a.s. terénní úpravy. Jsme si také vědomi, že mnohdy práce vykonávané našimi zaměstnanci jsou pro občany, kteří nemají úplné informace k této problematice, nepochopitelné. Chci všechny ubezpečit, že naši zaměstnanci práci, jak po stránce organizační, tak i po stránce odborné, provádí s maximální péčí,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

V praxi to znamená, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, tak v průběhu měsíce dubna a hlavně května budou postupně prováděny jemné terénní úpravy s výsevem travního semena, a to také na mnoha místech města, které byly poškozeny i vozidly zimní údržby. Tato situace je každoročně se opakující a bohužel tak bude i v letech následujících.

K některým (mnohdy i nevybíravým) připomínkám několika občanů byli zaměstnanci TS a.s. vystaveni v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku také při realizaci řezů a průklestů keřů. Tyto připomínky prakticky ve všech případech byly vysloveny občany pravděpodobně neznalými metodiky prováděných prací a hlavně neznalými záměrů zadavatele, výše uvedeného odboru Životního prostředí a zemědělství, zda se jedná pouze o zmlazovací řezy, průklesty nebo úplné odstranění stávajících, které budou nahrazeny výsadbou novými.

„Chtěl bych touto cestou ubezpečit všechny občany, že jednotlivé práce jsou zadávány osobami s odbornou znalostí této problematiky z odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek a jsou podle přesného zadání realizovány zaměstnanci TS a.s., kteří jsou pravidelně proškolováni v arboristické problematice a jsou způsobilí tyto práce vykonávat s patřičnou péčí a odborností,“ uvedl předseda představenstva TS a.s..

Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu