Na zimu jsme připraveni

Na zimu jsme připraveni - fotografie č.: 1

25.10.2018
Technické služby finišují s přípravami na provádění zimní údržby ve městě, připravena je mechanizace, posypové materiály, jsou sestaveny služby dispečerů. Je zpracován nový roční plán zimní údržby, který je platný od začátku zimního období, a to od 1. listopadu.
Plán zahrnuje údržbu místních komunikací, které patří do správy Statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také lokality Baranovice, Gajerovice, Bahno.

„Již v letních měsících začali pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství společně s vedením TS a.s. sestavovat nový plán zimní údržby, a to v návaznosti na zpracovávaný pasport místních a účelových komunikací ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Oproti předešlému plánu byly provedeny drobné změny v jednotlivých trasách, v jejich pořadí důležitosti, mírně byl rozšířen rozsah vykonávaných prací a zároveň byla sjednocena platnost nového plánu s trváním zimního období dle vyhlášky č. 104 z roku 1997,“ vysvětlil předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Obsahem plánu zimní údržby je mimo jiné stanovení důležitosti komunikací, seznam tras plužení vozovek, vymezení neudržovaných místních komunikací, technologie zimní údržby vozovek a chodníků, seznam mechanizmů. V návaznosti na § 42 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a s ohledem na velikost města a na dopravní význam jeho místních komunikací se vozovky místních komunikací rozdělují do pořadí důležitosti takto:

I. pořadí - sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace.

II. pořadí - sběrné místní komunikace nezařazené do 1. pořadí a důležité obslužné místní komunikace.

III. pořadí - ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do 2. pořadí a důležité obslužné místní komunikace.

IV. neudržované – místní komunikace, na nichž se zimní údržba neprovádí. Jsou stanoveny Nařízením města, které vymezuje neudržované úseky a technické podmínky provádění zimní údržby chodníků.

„Pro zajištění zimní údržby jsme se již předzásobili posypovou solí, na skladě máme celkem 1 120 tun. Nakoupili jsme dvě nové radlice pro zapojení k traktorům. Na jaře jsme pořídili pro provoz Zeleň nový traktor, který bude v zimním období využíván k plužení. Rád bych touto cestou zdůraznil, že naše společnost udržuje pouze komunikace v majetku statutárního města Frýdek-Místek. Ostatní silnice I., II. a III. třídy a jejich průjezdní úseky udržuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek. Jedná se o tř. 17. listopadu, ulice Opletalova, Revoluční, Lískovecká, Bruzovská, Obchodní, Slezská I/48, Hlavní třída, Janáčkova, Beskydská, Podpuklí, Palkovická a Příborská,“ vyjmenoval předseda představenstva.

Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad, které vznikly povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic (§ 41, odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění).

Telefonní číslo na dispečera zimní údržby: 558 443 213.

Fotografie k článku:

Na zimu jsme připraveni - fotografie č.: 2
Na zimu jsme připraveni - fotografie č.: 3
Na zimu jsme připraveni - fotografie č.: 4


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu